You do not have an ICQ installed? Download

Валентина Ракитина

@369459059

ß ňŕęŕ˙, ęŕę ĺńňü, ˙ íĺ áóäó äđóăîé, ß ňŕęŕ˙, ęŕę ĺńňü, č îńňŕíóńü ňŕęîé. ß íŕčâíŕ áűâŕţ, áűâŕţ - âđĺäíŕ, Íî, ňŕęŕ˙, ęŕę ĺńňü, ˙ íŕ ńâĺňĺ îäíŕ.

Send message Open in web